HMS

HMS i Tvildeflaten Borettslag


Tvildeflaten borettslag har et sterkt fokus på HMS. Mange av de oppgaver som styret jobber etter, kommer som en følge av forskriftene rundt HMS.

Hva er HMS i et borettslag?

«Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at borettslag, sameier og velforeninger- heretter kalt boligvirksomheter- planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder virksomheten sin i samsvar med krav fastsatt i helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen (HMS).

Sagt på en litt annen måte: Internkontroll i boligvirksomheten betyr at styret skal kartlegge hvilke ulykker som kan intreffe, og sørge for å gjennomføre tiltak som vil hindre at så skjer. For eksempel at felles-arealene er ryddige og godt vedlikeholdt, at brann- og el-sikkerheten i bygningene er ivaretatt på en forskriftsmessig måte, at boligvirksomheten som sysselsetter personer i for eksempel vaktmestertjeneste sørger for at krav i arbeidsmiljøloven er overholdt, at barn ikke skader seg på lekeplassutstyr som ikke er godt nok vedlikeholdt og at avfall og spesialavfall blir tatt hånd om på en skikkelig måte.»

Hensikten med internkontroll i boligvirksomheten er altså at sikkerheten skal være så god som mulig, slik at beboerne til en hver tid er trygge i sine nærområder.

Krav til helse-, miljø- og sikkerhetstiltak som skal innføres i boligvirksomheten, og som er nedfelt i lovene som omfattes av forskrift om internkontroll.

Eksempler på områder som omfattes av HMS arbeidet:

 • Lekeplassen
 • Brannsikkerhet og brannvern
 • El- sikkerhet
 • Andre viktige ulykkesforebyggende tiltak
 • Arbeidsgiveransvar

Hvordan jobber styret med HMS?

Planlegging og prioritering:

 • Styret må planlegge hva som kan bedre sikkerheten. Et sentralt spørsmål vil være: Hvilke typer tiltak kan redusere sannsynligheten for at den eller den ulykken vil kunne oppstå, og hvorfro?
 • Styret må sette opp en prioritert liste over hva det haster mest å gjøre noe med
 • Styret må sette opp en handlingsplan som viser hva som skal gjennomføres når og innenfor hvilken tidsramme
 • Informere og motivere beboerne

Oppfølging:

 • Styret må iverksette gode rutiner for å rette opp feil og mangler.
 • Dette forbedringsarbeidet må gjøres til en naturlig del av den daglige driften.
 • Styret må passe på at tiltakene blir gjennomført innen de tidsfristene som er satt.
 • Styret må foreta jevnlige kontroller av at internkontrollen fungerer som den skal. Det vil si de tiltakene som er gjennomført forhindrer de farlige situasjonene de er ment å skulle forhindre.
 • Styrelederen bør sørge for at internkontrollen blir en naturlig del av styrets arbeid.

Kilde: Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel

Brannsikkerhet:

nettstedet https://www.sikkerhverdag.no/ har mye god informasjon angående brannsikkerhet